მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/ფიზიკა/     
ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    

 2
 
ბანერები