მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მუსიკაზე მიღების წესი

ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/ფიზიკა/
ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება/სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება    

 2
 
ბანერები