მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი საგნები

მულტიმედია სცენოგრაფიაზე მიღების წესი

ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/ გეოგრაფია/
ლიტერატურა/ ფიზიკა/ ქიმია/ ბიოლოგია/ ხელოვნება     

 2
 
გამოცდის ჩასაბარებლად საჭიროა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა. 
უცხო ენებისთვის - 20% + 1 
დანარჩენი საგნებისთვის - 25% + 1 
ბანერები