მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები: ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა, სლავისტიკა, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია; მხოლოდ დამატებითი სპეციალობა: ესპანისტიკა, იტალიისმცოდნეობა)

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, სტუდენტს გააცნობიერებინოს ისტორიული, ხელოვნებათმცოდნეობითი, თეატრმცოდნეობითი, კინომცოდნეობითი, ლიტერატურათმცოდნეობითი ან ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა; გააცნოს მას მსოფლიოს ცივილიზაციების წარსული და განვითარების ისტორია, ამ ცივილიზაციების აზროვნება გადმოცემული მათ შემოქმედებითსა და ენობრივ პროდუქციაში; მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის, ხელოვნების, თეატრის, კინოს, ლიტერატურის ანდა ენების უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ; განუვითაროს მას ისტორიული წყაროების, ლიტერატურული ნაწარმოებების, სახვითი ხელოვნების ნიმუშების, თეატრალური დადგმების, კინოშედევრების, ენობრივი წარმონაქმნების - ტექსტებისა და დისკურსების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი კულტურულსა და ისტორიულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტაცია-თარგმნის უნარი; აღუმაღლოს სტუდენტს კულტურათშორისი ცნობიერება და მოამზადოს იგი შუამავლობისთვის უცხო და მშობლიურ კულტურებს შორის; შეასწავლოს სტუდენტს ერთ-ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა საშუალო დონეზე, რათა მან შეძლოს ისტორიული, ლიტერატურული და სხვა წყაროების ორიგინალში მოძიება და წაკითხვა; შეასწავლოს სტუდენტს ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური, გერმანული, ესპანური, ფრანგული, იტალიური, პოლონური ან რუსული) და მისი აგებულება მაღალ დონეზე, მისცეს მას ფართო ცოდნა კონკრეტული ქვეყნის ან მთლიანად ევროპის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე, ევროპის ქვეყნების პოლიტიკურ, სამართლებრივსა და ეკონომიკურ სისტემაზე; გააცნოს მას ევროპაში მიმდინარე კულტურული პროცესები სხვადასხვა დისციპლინის (ისტორიისა და კულტურის მეცნიერებების, ხელოვნებათმცოდნეობის, ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების) პერსპექტივიდან; ერთ-ერთ დარგზე კონცენტრაციის შემთხვევაში კი მისცეს შედარებით ღრმა ცოდნა ამ დარგის შესახებ; მოამზადოს სპეციალისტები ხელოვნებისა და კულტურის მენეჯმენტის სფეროში, რომლებიც თეორიულად და პრაქტიკულად იქნებიან მომზადებულები მმართველობითი საქმიანობისთვის კულტურასთან დაკავშირებულ თანამედროვე სამთავრობო და არასამთავრობო, კომერციულ და არაკომერციულ ორგანიზაციებში; ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული და რეგიონული იდენტობის ჩამოყალიბებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას. 

არქეოლოგიის კონცენტრაციის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს არქეოლოგია, მისი ფუნდამენტური ცნებები და ამოსავალი კონცეფციები, აჩვენოს მათ შორის კავშირი და მათი გამოყენების ფართო სპექტრი. ასევე შეასწავლოს თანამედროვე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების თეორიები, მეთოდები და ტექნოლოგიები. კონცენტრაციის ფარგლებში, განსაკუთრებული  ყურადღება მიექცევა თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებას. სტუდენტები მიიღებენ ზოგად ცოდნას ისტორიული წყაროების, არქეოლოგიური ძეგლების და კვლევა-ძიების შესახებ. გაეცნობიან არქეოლოგიურ კულტურათა ფორმირების პროცესებს, მსოფლიოს სხვადასხვა ცივილიზაციათა ისტორიას და არქეოლოგიას. ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული და რეგიონული იდენტობის ჩამოყალიბებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ვერბალური მეთოდი, პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოები, ელექტრონული სწავლება, დემონსტრირების მეთოდი, დისკუსია/დებატები, გონებრივი იერიში, ჯგუფური სამუშაოები, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზი

დასაქმების შესაძლებლობები:
განათლების სფერო (განათლების მიმართულებიდან მეორე პროგრამის არჩევის შემთხვევაში), კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროები, კულტურის მემკვიდრეობის მენეჯმენტისა და კვლევის სფერო, გალერეები, მუზეუმები, არქივები, ხელოვნების აუქციონები, საერთაშორისო-კულტურული ურთიერთობები - საელჩოს/საკონსულოს მუშაკად, სოციალურ-ჰუმანიტარული და ბიზნესის სფეროები - თარჯიმან-რეფერენტად, საარქივო, საბიბლიოთეკო სფერო, საგამომცემლო დაწესებულებები, მასობრივი მედია და ჟურნალისტიკა, კულტურული ტურიზმი, საჯარო სექტორი, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, სათეატრო კულტურის მხატვრული მართვის და კვლევის სფერო, თეატრები და სტუდიები, კულტურის სამინისტრო, რეგიონული და მუნიციპალური განყოფილებები, ფესტივალები, საშემსრულებლო ხელოვნების მოკლევადიანი და ხანგრძლივი პროექტები, კინოთეატრები, კინოწარმოება, კინოსტუდიები, კინოფესტივალები, კინოცენტრი, კინოარქივები, ხელოვნების მოკლევადიანი და ხანგრძლივი პროექტები, სარეკლამო ბიზნესი, შემოქმედებითი სტუდიები, კულტურის მენეჯმენტის და მარკეტინგის სფეროები, საკონცერტო დაწესებულებები, საპროდიუსერო სამსახური, კულტურაში საზოგადოებასთან ურთიერთობა, შოუბიზნესი, კულტურული პროექტები, ხელოვნების აუქციონები, მუზეუმები, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და სხვა სფეროები.

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები