მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის აღწერა

ფილოსოფიის პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა ფილოსოფიის ძირითადი საკითხების შესახებ; გააცნოს ფილოსოფიის, როგორც დისციპლინის, განვითარების ისტორია, ძირითადი ცნებები, თეორიები, მიდგომები და პრინციპები.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექცია, დისკუსია, ჯგუფური და დამოუკიდებელი სამუშაოები, პრეზენტაცია, გამოკითხვა, საშინაო დავალება, დისტანციური (ელექტრონული) სწავლება.

დასაქმების შესაძლებლობები:
საჯარო დაწესებულებები, არასამთავრობო სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო სექტორი, მასმედია.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები