მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი, რომელიც შეძლებს სკოლის მოსწავლეებს დაწყებით საფეხურზე, პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, ასწავლოს ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და დამატებით ერთი საგანი.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექცია, დისკუსია, ჯგუფური და დამოუკიდებელი სამუშაოები, პრეზენტაცია, გამოკითხვა, საშინაო დავალება, დისტანციური (ელექტრონული) სწავლება, პედაგოგიური პრაქტიკა.

დასაქმების შესაძლებლობები:
კერძო და საჯარო სკოლები, სასწავლო ცენტრები.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები