მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი კინომცოდნეობაში

მოკლე აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ხელოვნების ისტორიის, თეორიისა და პრაქტიკის სისტემატიზებული და ღრმა ცოდნის საფუძველზე, აღზარდოს სახელოვნებო მეცნიერებისა და პრაქტიკის მკვლევართა და პრაქტიკოსთა (შემოქმედთა) ახალი თაობა, რომელიც შეძლებს სახელოვნებო თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემათა შესწავლას, ასევე, ამ სფეროში პრაქტიკულ საქმიანობას. პროგრამის მიზანია, განუვითაროს სტუდენტებს კრეატიული აზროვნების, თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიისა და სახელოვნებო პრაქტიკის ინტერდისციპლინური მიდგომების გამოყენების უნარი. პროგრამა ხელს შეუწყობს ხელოვნების შესწავლასა და კვლევაში უახლესი თეორიული თუ გამოყენებითი მიდგომების დამკვიდრებას, ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობაში ჩართვას, საქართველოში სახელოვნებო პრაქტიკის დონის ამაღლებასა და ახალი ნიმუშების შექმნას.

დასაქმების სფეროები:

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს სახელოვნებო ორგანიზაციებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო კულტურის ორგანიზაციებში: თეატრებში, კინოკომპანიებში, ბეჭდვით და ციფრულ მედიაში როგორც სხვადასხვა კულტურული პროექტის მონაწილედ, ასევე შემქმნელად/ინიციატორად/მენეჯერად;
  • იმუშაოს კულტურის სამინისტროსა და რეგიონული/მუნიციპალური კულტურის სამსახურებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნათია ბურჯანაძე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
2 22 00 09 (204)
:natia.burjanadze@iliauni.edu.ge
 ჭავჭავძის 32 ოთახი A 201


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები