მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რელიგიის კვლევები

რელიგიის კვლევები

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: რელიგიის კვლევების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მისცეს კურსდამთავრებულს სისტემური ცოდნა რელიგიის, როგორც საზოგადოებრივი ფენომენის შესახებ და აღჭურვოს ის რელიგიის კვლევების თანამედროვე, აქტუალური საკითხების დამოუკიდებლად კვლევის უნარით.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება იმუშაოს:

  • საჯარო სამსახურში;
  • განათლების სისტემაში;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში;
  • არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
  • ტელემედიასა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ შოშიტაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (210); 555 18 26 26
✉: tamari.shoshitashvili.1@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები