ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არქიტექტურა

არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს არქიტექტურის დარგში სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ფართო ცოდნა  არჩეულ სპეციალობაში; გამოუმუშავოს პროფესიული უნარ-ჩვევები; გაზარდოს არქიტექტორების ახალი თაობა, რომელიც შეძლებს პროექტირების თანამედროვე ტენდენციების გამოყენებას; ექნება ზოგადი ცოდნა პროექტირებისა და მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ და შეძლებს ამ ცოდნის გამოყენებას  სხვადასხვა არქიტექტურულ პროექტზე მუშაობისას;  პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს უვითარდება  პროექტის კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების უნარები.

საბაკალავრო პროგრამა ასევე ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებზე, როგორებიცაა: კრიტიკული აზროვნება და რაოდენობრივი მსჯელობა, ორიგინალური და შემოქმედებითი გადაწყვეტილებების მიღება, პროფესიონალებსა და არაპროფესიონალებთან კომუნიკაცია უცხო ენისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით. რაც მთავარია, პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტში ლიბერალური ღირებულებების ჩამოყალიბებას, რაც მას  საზოგადოებაში და პროფესიულ ასპარეზზე წარმატების მიღწევაში დაეხმარება.

სწავლების მეთოდები:

ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ჯგუფური მუშაობა, გასვლითი სამუშაოები/პრაქტიკა, დემონსტრირების მეთოდი; დაკვირვება, აზომვითი პრაქტიკა, მაკეტირება.

არქიტექტურის პროგრამის ტექნიკური ბაზა:

  • სალექციო აუდიტორიები
  • კომპიუტერული კლასი
  • საპროექტო სახელოსნოები / სამაკეტო სახელოსნო
  • ხატვისა და ქანდაკების სახელოსნო
  • Urbanlab
  • საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა;

დასაქმების შესაძლებლობები: კურსდამთავრებულს შეუძლია,  დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო არქიტექტურულ ან კონსტრუქტორის სახელოსნოებში, სამშენებლო კომპანიებში, სახელმწიფო სტრუქტურაში.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა:

სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 ზოგადი მოდული  60
 ძირითადი სპეციალობა  120
 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კომპონენტები     60

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები