ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

ქადაგიძე გიორგი

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

ფინანსები და საბანკო საქმის
მიმართულებით

ჭიაბერაშვილი ზურაბ

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

ფილოსოფიის მიმართულებით

ვერულავა თენგიზ

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ყაველაშვილი ნიკოლოზი

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ქობელაშვილი დარეჯანი

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ფიზიოლოგის(ნორმალური სპორტის ) მიმართულებით

ლებანიძე სოფიო

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინსიტრირების მიმართულებით

ჩხიკვიშვილი მარინე

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

სპორტის კვლევების მიმართულებით

როგავა მაია

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

მახაშვილი ნინო

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

პროფესორი ჯანდაცვის მიმართულებით

აბაშიშვილი გიორგი

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ისაკაძე გიორგი ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიმართულებით
ხიშტოვანი გიორგი ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიმართულებით
ქოიავა ნიკოლოზ ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიმართულებით
გიორგი ბეგაძე ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ტურიზმის მიმართულებით
პატარაია ნინო ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი
ინოვაციური მენეჯმენტის მიმართულებით
შელეგია ნატალია ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით

ალექსანდრე ასათიანი

ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
გიორგი დანელია ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ირაკლი კაჭარავა ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 

ქემერტელიძე გიორგი

ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ტურიზმის მიმართულებით
ბანერები