ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01001
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე 1450 პირველკურსელს მიიღებს. 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ერთიანი მიღებით
                                                                                                               
 შემოხაზე
 

 
       / ადგილების რაოდენობა      
 
               0100101                        1215          
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ინდივიდუალური მიღებით
                    შემოხაზე /
 
ადგილების რაოდენობა
 
     
ჰუმანიტარული მეცნიერებებიქართული ფილოლოგია                       0100102                    65
ჰუმანიტარული მეცნიერებებიისტორია                       0100103                    65
ფილოსოფია                       0100104                    15
ჰუმანიტარული მეცნიერებებიარქეოლოგია                      0100105                    40
დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა და სკოლამდელი აღზრდა

                     0100106
 
                   50
 
ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა   
/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/ხელოვნება    

 2

ბანერები