ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01001
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე 1395 პირველკურსელს მიიღებს. 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ერთიანი მიღებით
                                                                                                               
 შემოხაზე
 

 
       / ადგილების რაოდენობა      
 
 
               0100101                        1170          
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ინდივიდუალური მიღებით
ადგილების რაოდენობა
 
   
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია                     75
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია                     75
ფილოსოფია                    15
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია                    40


ჩასაბარებელი გამოცდები

 

წონა 

ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა   
/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/ხელოვნება    

 2

ბანერები