ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები:

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები

     

   ადგილების რაოდენობა        

ბიზნესის ადმინისტრირება
(მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)
                     

    

1200

კულტურის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასაბარებელი გამოცდები 

წონა  
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა  
/ფიზიკა/ ქიმია/ ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/ხელოვნება   

 2

 

ტექნოლოგიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები (ერთიანი მიღებით) 

      

   ადგილების რაოდენობა        

მათემატიკა 

    

60

არქიტექტურა
კომპიუტერული ინჟინერია

 

ტექნოლოგიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები (ინდივიდუალური მიღებით)

        ადგილების რაოდენობა   
 
მათემატიკა                                                                   
   50
 
არქიტექტურა
    50
კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)
ინგლისურენოვანი 
  10

 

ტექნოლოგიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასაბარებელი გამოცდები 

წონა  
ქართული ენა და ლიტერატურა   1
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  2

მათემატიკა/გეოგრაფია/ფიზიკა/ ქიმია/ ბიოლოგია

 3

 

განათლების სკოლის საბაკალავრო პროგრამები 

        ადგილების რაოდენობა   
 
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადება: I-VI კლასები
  75

განათლების სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასაბარებელი გამოცდები 

წონა  
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ფიზიკა/ ქიმია/ლიტერატურა/ ბიოლოგია
/სამოქალაქო განათლება/ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 2
ბანერები